Thống kê một ngày

Thứ sáu
80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
32
71
30
26
30
02
29
49
29
86
29
38
28
03
28
08
28
22
27
21
27
31
27
88
26
54
25
14
25
41
25
28
25
66
24
48
24
18
24
84
24
95
24
47
24
32
24
40
23
82
23
68
23
07
23
55
23
79
23
83
23
81
23
93
23
69
22
89
22
64
22
78
22
04
21
33
21
01
20
13
20
39
20
57
19
30
19
43
19
45
19
61
19
73
19
98
19
42
19
76
19
80
19
00
19
37
19
99
19
63
19
70
18
20
18
05
18
11
18
27
18
09
18
94
18
17
18
74
18
96
18
50
18
75
18
34
18
51
18
52
17
25
17
16
17
23
17
15
17
53
17
85
17
36
17
06
16
10
16
24
16
67
16
46
16
87
16
62
16
59
16
12
15
97
14
65
14
92
14
19
14
29
14
56
14
90
13
91
13
58
12
77
12
60
12
72
11
35
9
44

Thống kê một ngày Miền Bắc

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Mới nhất

Miền Bắc