Điều khoản dịch vụ của Dulieuxoso

Thỏa thuận người dùng này chủ yếu nói về mô tả các điều kiện liên quan và quyền cũng như nghĩa vụ của bạn với Dulieuxosođể tải xuống, cài đặt, đăng ký, đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của Dulieuxoso(tham khảo định nghĩa của điều khoản)-các điều kiện và quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Để sử dụng các dịch vụ Dulieuxoso, vui lòng kiểm tra và hiểu rõ thỏa thuận người dùng chi tiết và sẵn sàng tuân thủ các chính sách và thỏa thuận người dùng. Sử dụng dịch vụ Dulieuxoso. Nếu bạn sử dụng dịch vụ Dulieuxoso, bạn được coi là đã xem xét và đồng ý tuân theo các quy định có liên quan của thỏa thuận người dùng này.

Dịch vụ Dulieuxosochỉ dành cho người dùng trên 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, Dulieuxosocó quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn.

• Dịch vụ Dulieuxoso: Dịch vụ Dulieuxosođược đề cập trong thỏa thuận sử dụng này đề cập đến dịch vụ do Dulieuxosocung cấp thông qua phần mềm dịch vụ ( DulieuxosoApp) và trang web dịch vụ (https://www.Dulieuxoso.vn/). Các công ty thuộc Tập đoàn Dulieuxosovà các công ty kế thừa có quyền thực hiện các thay đổi đối với phần mềm và trang web nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đổi tên, thay đổi tên miền và thêm tên miền mới.

•Tập đoàn Dulieuxoso: Đề cập đến tên tập thể của Dulieuxosovà các chi nhánh công ty.

• Dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web : Tên chung của dịch vụ Dulieuxoso, phần mềm dịch vụ Dulieuxosovà trang web dịch vụ Dulieuxoso.

I.Nhà cung cấp dịch vụ và các thay đổi đối với điều khoản dịch vụ

1. Bạn đồng ý Dulieuxosocó quyền đơn phương quyết định dựa trên nhu cầu hoạt động của mình, sắp xếp hoặc chỉ định các công ty khác trong nhóm Dulieuxoso, các công ty kế thừa hoặc các công ty bên thứ ba được Dulieuxosocông nhận để tiếp tục vận hành tất cả hoặc một phần các dịch vụ của Dulieuxosovà tiếp tục áp dụng các điều khoản dịch vụ này.

2. Các công ty thuộc tập đoàn Dulieuxosovà các công ty kế thừa có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào và có thể công bố các điều khoản, chính sách, quy định mới, v.v. liên quan đến các dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của họ bất kỳ lúc nào. Nếu khách quan có thể, Dulieuxososẽ nhắc bạn sửa đổi các điều khoản dịch vụ hoặc nội dung mới theo những cách thích hợp như thông báo trên trang web hoặc thông báo ứng dụng). Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản dịch vụ sửa đổi hoặc nội dung mới, vui lòng không tiếp tục đăng nhập để sử dụng dịch vụ Dulieuxoso. Nếu b ạn tiếp tục đăng nhập hoặc sử dụng nó, điều đó có nghĩa là bạn hoặc người đại diện hợp pháp của bạn đã xem xét và thực sự hiểu các điều khoản dịch vụ sửa đổi trong hơn 5 ngày và sẵn sàng tuân theo các điều khoản dịch vụ sửa đổi và nội dung mới.

II.Thỏa thuận đặc biệt cho một dịch vụ duy nhất

1. Dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó chứa thông tin hoặc liên kết nội dung thông tin được Dulieuxosothu được bằng nhiều cách hợp pháp khác nhau, cũng như các dịch vụ cá nhân khác do các công ty thuộc tập đoàn Dulieuxosođiều hành hợp pháp. Các dịch vụ này có thể tồn tại dưới dạng các phần riêng biệt trong dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó. Dulieuxosocó quyền t ăng, giảm hoặc thay đổi cài đặt và dịch vụ của các phần đặc biệt này theo thời gian.

2. Dịch vụ đơn lẻ ở trên có thể yêu cầu bạn đồng thời chấp nhận một thỏa thuận đặc biệt cho dịch vụ hoặc các quy tắc khác ràng buộc bạn và nhà cung cấp dịch vụ. Dulieuxososẽ cung cấp các thỏa thu ận và quy tắc này một cách dễ thấy để bạn xem xét. Khi bạn bắt đầu sử dụng các dịch vụ nêu trên, có nghĩa là bạn đồng thời bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ liên quan của người dùng đối với từng dịch vụ.

3. Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp hoặc bên thứ ba được liên kết với dịch vụ Dulieuxoso, ngoài việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ này, bạn cũng nên tuân thủ các điều kh oản dịch vụ người dùng có liên quan của bên thứ ba hoặc bên thứ ba buổi tiệc. Nếu tranh chấp, mất mát hoặc thiệt hại do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba gây ra, bạn và nhà cung cấp bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ tự giải quyết và không liên quan gì đến Dulieuxoso.

III.Tải xuống, cài đặt, đăng ký tài khoản, đăng nhập và sử dụng dịch vụ Dulieuxoso

1. Để sử dụng dịch vụ Dulieuxoso, bạn nên tải xuống và cài đặt phiên bản chính thức của phần mềm dịch vụ Dulieuxosotừ Dulieuxosohoặc các nhà cung cấp bên thứ ba của nó để đăng ký tài khoản và đ ăng nhập. Bạn cũng có thể đăng ký tài khoản và đăng nhập từ trang web chính thức của dịch vụ Dulieuxoso. Nếu bạn cố gắng sử dụng Dulieuxosothông qua phiên bản không chính thức của phần mềm dịch vụ Dulieuxosohoặc trang web dịch vụ Dulieuxoso, tổn thất của bạn không liên quan gì đến Dulieuxoso.

2. Dulieuxosocó thể phát triển các phiên bản phần mềm dịch vụ Dulieuxosokhác nhau cho các thiết bị khác nhau (như điện thoại di động, máy tính). Bạn nên tải xuống, cài đặt và cập nhật phiên bản p hần mềm phù hợp tùy theo điều kiện thiết bị thực tế. Nếu bạn không cần sử dụng dịch vụ Dulieuxosonữa, bạn có thể tự gỡ cài đặt phần mềm.

3. Để cải thiện trải nghiệm người dùng và dịch vụ tốt hơn, Dulieuxososẽ cung cấp các bản cập nhật phần mềm dịch vụ Dulieuxosotheo thời gian (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, nâng cấp phần mềm, cải tiến chức năng, phát triển dịch vụ mới, thay thế phần mềm, v.v.). Để đảm bảo tính bảo mật của các dịch vụ và phần mềm Dulieuxosocũng như cải thiện dịch vụ người dùng, sau khi các dị ch vụ và phần mềm của Dulieuxosođược cập nhật, Dulieuxososẽ nhắc bạn với các thông báo trên trang web hoặc tin nhắn ứng dụng theo cách thích hợp sau khi các dịch vụ và phần mềm của Dulieuxosođược cậ p nhật. Bạn có quyền lựa chọn chấp nhận bản cập nhật Nếu người dùng không chấp nhận phiên bản hoặc dịch vụ, một số chức năng sẽ bị hạn chế hoặc không thể sử dụng được nữa.

4. Trừ khi bạn đã được sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của Dulieuxoso, bằng không bạn không được phép đăng nhập hoặc sử dụng trái phép dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm của nó và trang mạ ng dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, sao chép, phổ biến, tìm kiếm trực tiếp hoặc giao dịch, v.v.,

5. Bạn hiểu rằng để sử dụng dịch vụ Dulieuxoso, bạn cần chuẩn bị thiết bị đầu cuối của riêng mình (chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính, v.v.) liên quan đến dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm trang web và phần mềm của nó. Sau khi bạn bật dịch vụ Dulieuxosophần mềm trong thiết bị đầu cuối của bạn hoặc đăng nhập vào dịch vụ DulieuxosoTrang web được coi là bạn sử dụng phần mềm dịch vụ Duli euxosovà dịch vụ Dulieuxoso. Để thực hiện đầy đủ tất cả các chức năng của dịch vụ Dulieuxoso, bạn cần kết nối thiết bị đầu cuối của nó với mạng và chịu các chi phí bắt buộc (như phí lưu lượng, p hí Internet, v.v.).

6. Nếu không có sự đồng ý hoặc ủy quyền đầy đủ của người có thẩm quyền, bạn không được tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn.

7. Dulieuxosocung cấp cho bạn kênh đăng ký. Bạn có quyền chọn tổ hợp ký tự hợp pháp đáp ứng các thông số kỹ thuật của người dùng Dulieuxosolàm tài khoản của mình và tự đặt mật khẩu đáp ứng các yêu cầu bảo mật. Tài khoản và mật khẩu bạn đặt là thông tin xác thực của bạn để đăng nhập và sử dụng dịch vụ Dulieuxoso.

8. Bạn hiểu và cam kết rằng tài khoản bạn thiết lập sẽ không vi phạm luật và quy định quốc gia cũng như các điều khoản, chính sách, quy định của Dulieuxoso, v.v., và tên tài khoản, ảnh đại diện , hồ sơ và thông tin đăng ký khác cũng như thông tin cá nhân khác của bạn sẽ không bao gồm thông tin bất hợp pháp và có hại. Nếu không được sự cho phép của người khác, không được phép mở tài k hoản dưới danh nghĩa của người khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng sai tên người khác, tên, cỡ chữ, hình đại diện, v.v.) để gây nhầm lẫn , và không đăng ký một tài khoản Dulieuxoso với mục đích xấu (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký thường xuyên, Số lượng lớn tài khoản đã đăng ký, v.v.). Dulieuxosocó quyền xem xét thông tin đăng ký mà bạn gửi.

9. Quyền sở hữu tài khoản đã đăng ký của bạn trên dịch vụ Dulieuxosovà các quyền, lợi ích liên quan thuộc về Dulieuxoso, và bạn chỉ có quyền sử dụng tài khoản sau khi hoàn tất các thủ tục đăng k ý. Tài khoản của bạn được giới hạn cho mục đích sử dụng của riêng bạn. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Dulieuxoso, không được phép cho, mượn, thuê, chuyển nhượng, bán hoặc cho phép ngư ời khác sử dụng tài khoản dưới mọi hình thức. Nếu Dulieuxosotin tưởng một cách hợp lý rằng nhiều người đang sử dụng cùng một tài khoản Dulieuxoso, Dulieuxosocó quyền khóa ngay lập tức những người d ùng nói trên và tài khoản Dulieuxosomà không cần thông báo mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

10. Bạn không được rình mò thông tin đăng nhập của người khác hoặc đăng nhập vào tài khoản của người dùng dịch vụ Dulieuxosokhác, hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây nguy hiểm cho bả o mật của tài khoản Dulieuxosocủa người dùng khác.

11. Bạn không được chia sẻ dịch vụ Dulieuxosovà mật khẩu phần mềm / trang web của nó hoặc thông tin đăng nhập khác với người khác, hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây nguy hiểm cho sự b ảo mật của tài khoản Dulieuxosocủa bạn.

12. Bạn chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động mà bạn tham gia với tài khoản đã đăng ký của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ sửa đổi quan trọng nào, xuất bản bài phát bi ểu, thanh toán và các hoạt động khác mà bạn thực hiện trên dịch vụ Dulieuxoso. Nếu bạn phát hiện thấy người khác sử dụng tài khoản của mình mà không được phép hoặc xảy ra bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào khác, bạn nên thông báo cho Dulieuxosongay lập tức. Dulieuxosonhắc bạn giữ tài khoản và mật khẩu của mình đúng cách.

13. Sau khi sử dụng xong, bạn nên đăng xuất an toàn. Việc sử dụng sai tài khoản của bạn hoặc mất mật khẩu có thể do bạn lưu trữ không đúng cách và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đó. Sau khi tài khoản của bạn bị mất hoặc quên mật khẩu, bạn có thể thông báo cho Dulieuxosođể yêu cầu lấy lại tài khoản hoặc mật khẩu ngay lập tức. Bạn hiểu và đồng ý rằng cơ chế truy xuất mật khẩu chỉ cần xác định rằng thông tin do người yêu cầu cung cấp có phù hợp với dữ liệu bản ghi hệ thống và không thể xác định liệu người yêu cầu có phải là người dùng tài khoản chính chủ hay không.

14. Mỗi người dùng chỉ có thể đăng ký một tài khoản DulieuxosoCách đăng ký tài khoản là: (1) Đăng ký bằng mã điện thoại di động (2) Sử dụng tài khoản nền tảng bên thứ ba thuộc sở hữu hợp phá p của bạn. Nếu Dulieuxosotin tưởng một cách hợp lý rằng một người sử dụng nhiều tài khoản Dulieuxoso, Dulieuxosocó quyền khóa ngay lập tức những người dùng nói trên và tài khoản Dulieuxosomà không cầ n thông báo mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

15. Nếu tài khoản của bạn bị đánh cắp hoặc bị mất do các cuộc tấn công ác ý của người khác hoặc lý do của riêng bạn hoặc các yếu tố không thể cưỡng lại khác, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó v à Dulieuxosokhông chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

16. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của Dulieuxosothay mặt cho một pháp nhân, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đủ thẩm quyền để ký hợp đồng thay mặt cho pháp nhân và rằng quyền đại diện của bạn t iếp tục có hiệu lực.

17. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn không đăng nhập để sử dụng tài khoản của mình trong hơn 1 năm sau khi đăng ký, Dulieuxosocó quyền hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Lúc này, số tiền vàng trong tài khoản của bạn sẽ trở nên không hợp lệ, nhưng luật pháp của quốc gia hoặc khu vực bạn thuộc về là khác nhau. Nếu có quy định, hãy tuân theo các quy định.

IV.Quảng cáo

1. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dulieuxosocó quyền hiển thị quảng cáo thương mại, khuyến mãi hoặc thông tin (bao gồm thông tin thương mại hoặc phi thương mại) của các nhà cung cấp bên thứ ba của Du lieuxosotrên dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của Dulieuxoso. Bạn nên tự mình đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của thông tin quảng cáo hoặc khuyến mãi và tự chịu trách nhiệm về nhận định của mình. Trừ khi được quy định rõ ràng bởi luật pháp và quy định, bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào mà bạn phải chịu do việc mua hoặc giao dịch quảng cáo hoặc thông tin khuyến mãi hoặc do nội dung nêu trên, và Dulieuxososẽ không chịu trách nhiệm.

2. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn bày tỏ ý kiến, sự tin tưởng, khám phá hoặc trải nghiệm cá nhân của mình về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể trong dịch vụ Dulieuxoso, nó có thể tạo thành một quản g cáo giới thiệu và bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu nội dung quảng cáo có sai sót không liên quan gì đến Dulieuxoso.

3. Một số dịch vụ của Dulieuxosođược hỗ trợ bởi doanh thu quảng cáo, vì vậy các dịch vụ của Dulieuxososẽ hiển thị quảng cáo và các hoạt động khuyến mại. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt nhữn g quảng cáo và khuyến mãi này trong dịch vụ Dulieuxosohoặc trong nội dung đã xuất bản của bạn, mặc dù điều này có thể khiến nội dung đã xuất bản của bạn bị chỉnh sửa, thay đổi và / hoặc sửa đổi. Bạ n cũng đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về việc chỉnh sửa, thay đổi và / hoặc sửa đổi nội dung đã xuất bản của bạn, hoặc các sửa đổi khác đối với phương pháp, chế độ v à phạm vi quảng cáo và các hoạt động khuyến mại.

4. Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể đánh dấu tất cả các dịch vụ trả phí, nội dung được tài trợ hoặc thông điệp thương mại trong dịch vụ Dulieuxosohoặc các dịch vụ được liên kết với dịch vụ D ulieuxoso.

V Mua xu vàng

1. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng nếu bạn muốn sử dụng các chức năng cụ thể (như tặng quà, chơi trò chơi, v.v.) trong dịch vụ Dulieuxoso, trước tiên bạn phải mua tiền vàng thông qua kênh mua hàng được Dulieuxosochấp thuận. Trong trường hợp vi phạm các quy định nêu trên, Dulieuxosocó quyền vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn và bạn sẽ không thể lấy tất cả dữ liệu thông qua tài khoản của mì nh, bao gồm cả tiền vàng trong tài khoản của bạn.

2. Bạn hiểu rõ ràng và đồng ý rằng việc mua tiền vàng của bạn là một giao dịch mua sau khi đã cân nhắc. Trừ khi pháp luật có quy định khác, Dulieuxosokhông có nghĩa vụ hoàn lại tiền cho bạn vì bất kỳ lý do gì. Nếu bạn hủy đơn đặt hàng qua App Store sau khi mua tiền vàng, chúng tôi sẽ thu hồi số tiền vàng bạn đã sử dụng và các hiệu ứng khác nhau (bao gồm nhưng không giới hạn ở cấp độ thành viên, điểm kinh nghiệm, thứ hạng, v.v.) liên quan đến việc sử dụng tiền vàng cũng sẽ được rút.

3. Bạn hiểu và đồng ý rằng tiền vàng sự kiện (chẳng hạn như sự kiện thi đấu, sự kiện chính thức) bạn nhận được trong dịch vụ Dulieuxosokhông thể đổi thành tiền mặt trừ khi có quy định khác tro ng các điều khoản dịch vụ này (ví dụ: cơ chế chia sẻ tiền thưởng lời mời).

4. Dịch vụ Dulieuxosocấm người dùng lấy tiền mặt từ người dùng khác trong bất kỳ trường hợp nào và tất cả người dùng không được phép thực hiện các giao dịch tiền mặt một cách riêng tư, mua bán hoặc mua (bán) tiền vàng, mua bán hoặc cho vay tài khoản. Trong trường hợp vi phạm các quy định nêu trên, Dulieuxosocó quyền vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn và bạn sẽ không thể lấy tất cả dữ l iệu thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng trong tài khoản của bạn.

5. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ chỉ thực hiện các chỉnh sửa và điều chỉnh cần thiết nếu số dư tiền vàng trong tài khoản của bạn không chính xác do dịch vụ Dulieuxosovà bảo trì phần mềm / trang web của nó hoặc các lỗi kỹ thuật khác.

VI.Tuyên bố từ chối trách nhiệm

1. Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó có thể bị ảnh hưởng hoặc bị can thiệp bởi nhiều yếu tố khác nhau mà không cần đảm bảo (bao gồm nhưng không giới hạn ở):

⑴ Khả năng tiếp thị thương mại, khả năng áp dụng cho các mục đích cụ thể ⑵Không can thiệp, kịp thời, an toàn, đáng tin cậy hoặc không có lỗi; bất kỳ phần mềm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác mà người dùng có được thông qua công ty đều đáp ứng được mong đợi của người dùng ⑶ Bất kỳ lỗi nào trong phần mềm sẽ được sửa chữa

1. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng nếu bạn muốn sử dụng các chức năng cụ thể (như tặng quà, chơi trò chơi, v.v.) trong dịch vụ Dulieuxoso, trước tiên bạn phải mua tiền vàng thông qua kênh mua hàng được Dulieuxosochấp thuận. Trong trường hợp vi phạm các quy định nêu trên, Dulieuxosocó quyền vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn và bạn sẽ không thể lấy tất cả dữ liệu thông qua tài khoản của mì nh, bao gồm cả tiền vàng trong tài khoản của bạn.

2. Bạn hiểu rõ ràng và đồng ý rằng việc mua tiền vàng của bạn là một giao dịch mua sau khi đã cân nhắc. Trừ khi pháp luật có quy định khác, Dulieuxosokhông có nghĩa vụ hoàn lại tiền cho bạn vì bất kỳ lý do gì. Nếu bạn hủy đơn đặt hàng qua App Store sau khi mua tiền vàng, chúng tôi sẽ thu hồi số tiền vàng bạn đã sử dụng và các hiệu ứng khác nhau (bao gồm nhưng không giới hạn ở cấp độ thành viên, điểm kinh nghiệm, thứ hạng, v.v.) liên quan đến việc sử dụng tiền vàng cũng sẽ được rút.

3. Bạn hiểu và đồng ý rằng tiền vàng sự kiện (chẳng hạn như sự kiện thi đấu, sự kiện chính thức) bạn nhận được trong dịch vụ Dulieuxosokhông thể đổi thành tiền mặt trừ khi có quy định khác tro ng các điều khoản dịch vụ này (ví dụ: cơ chế chia sẻ tiền thưởng lời mời).

4. Dịch vụ Dulieuxosocấm người dùng lấy tiền mặt từ người dùng khác trong bất kỳ trường hợp nào và tất cả người dùng không được phép thực hiện các giao dịch tiền mặt một cách riêng tư, mua bán hoặc mua (bán) tiền vàng, mua bán hoặc cho vay tài khoản. Trong trường hợp vi phạm các quy định nêu trên, Dulieuxosocó quyền vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn và bạn sẽ không thể lấy tất cả dữ l iệu thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng trong tài khoản của bạn.

PS F:\lottery\code\portal> node .\index.js

2. Đối với các khoản vay bị nghi ngờ hoặc các thông tin trực tuyến khác liên quan đến tài sản, mật khẩu tài khoản, quảng cáo hoặc khuyến mãi, người dùng nên xử lý thận trọng và tự đưa ra phán đ oán. Dựa trên các lý do nêu trên, bạn đã bị thiệt hại về lợi nhuận, danh tiếng kinh doanh, mất mát dữ liệu hoặc Thông tin khác. Đối với những tổn thất hữu hình hoặc vô hình, Dulieuxosokhông chịu bất k ỳ trách nhiệm bồi thường trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, phái sinh hoặc trừng phạt nào.

3. Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó được cung cấp phù hợp với tình trạng và điều kiện hiện tại. Dulieuxososẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn các dịch vụ nhằm đảm bảo tính liên tục và an toàn của các dịch vụ. Bạn hiểu rằng Dulieuxosokhông thể thấy trước và ngăn chặn các rủi ro pháp lý, kỹ thuật và các rủi ro khác bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng khôn g giới hạn ở các trường hợp bất khả kháng, vi rút, ngựa thành Troy, các cuộc tấn công của hacker, sự không ổn định của hệ thống, lỗi dịch vụ của bên thứ ba và các vấn đề bảo mật khác có thể gây ra bở i sự xâm nhập. Gián đoạn dịch vụ, mất dữ liệu và các rủi ro khác. Khi những rủi ro nói trên xảy ra, Dulieuxososẽ cố gắng sửa chữa kịp thời, nhưng bạn đồng ý rằng Dulieuxososẽ không chịu trách nhiệm v ề những tổn thất gây ra cho người dùng do những rủi ro đó gây ra.

4. Dulieuxosocó quyền xử lý nội dung bất hợp pháp theo thỏa thuận này. Quyền này không cấu thành nghĩa vụ hoặc lời hứa của Dulieuxoso, và Dulieuxosokhông thể đảm bảo rằng các hoạt động bất hợp pháp sẽ được phát hiện kịp thời hoặc bị xử lý tương ứng.

5. Dulieuxososẽ không chịu trách nhiệm về việc mất lợi nhuận hoặc các thiệt hại phái sinh khác, đặc biệt, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản dịch vụ này hoặc các dịch vụ của Dulieuxoso, ngay cả khi Dulieuxosođã được thông báo về những thiệt hại có thể xảy ra đó.

6. Dulieuxosokhông chịu trách nhiệm về hành vi trộm cắp hoặc sử dụng trái phép thẻ tín dụng để mua tiền vàng. Khách hàng sử dụng nên tuân thủ nghiêm ngặt và tham khảo cách quản lý và sử dụng thẻ tín dụng đúng đắn của mỗi công ty thẻ tín dụng và hồ sơ sử dụng thẻ tín dụng của họ. Ngoài ra, nếu Dulieuxosoxác định rằng có nguy cơ bị sử dụng trái phép thẻ tín dụng, nó có thể hạn chế việc cung cấp các dịch vụ của Dulieuxosocho các thẻ tín dụng có liên quan.

VII Xử lý vi phạm hợp đồng

1. Để đối phó với việc bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ hoặc đe dọa vi phạm, Dulieuxosocó quyền xác định và chấm dứt độc lập tất cả hoặc một phần dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cảnh báo trước, ngừng xuất bản nội dung truyền tải, xóa đã xuất bản nội dung truyền tải, Hạn chế một số hoặc tất cả các chức năng của tài khoản cho đến khi tài khoản bị đóng vĩnh viễn, v.v.) và thực hiện các biện pháp pháp lý thích hợp. Dulieuxosocó quyền thông báo kết quả xử lý, đồng thời có quyền quyết định nối lại toàn bộ hay một phần dịch vụ tùy theo tình hình thực tế. Các hồ sơ liên quan sẽ được lưu giữ đối với các hành vi bị nghi ngờ vi phạm, tội phạm hoặc các vi phạm pháp luật và quy định khác, và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành với cơ quan có thẩm quyền và cơ quan bảo vệ nội dung mạng được chỉ định và hợp tác với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Dulieuxososẽ không trả lời nội dung đã xóa. Nếu chúng tôi vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn, bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng bạn không còn có thể lấy tất cả thông tin của mình thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng trong tài khoản của bạn.

2. Nếu bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ và gây ra khiếu nại hoặc kiện tụng, bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Nếu việc bất hợp pháp hoặc vi phạm hợp đồng của bạn khiến các công ty của Tập đoàn Dulieuxosovà các công ty kế thừa phải bồi thường cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bị cơ quan nhà nước trừng phạt, bạn cũng phải bồi thường đầy đủ cho các công ty của Tập đoàn Dulieuxosovà các công ty kế thừa mọi tổn thất (bao gồm nhưng không Giới hạn đối với mất thiện chí và thiệt hại kinh tế, chẳng hạn như tiền phạt của chính phủ, phí kiện tụng, phí luật sư, thiệt hại từ bên thứ ba, v.v.).

IX. Thay đổi dịch vụ, gián đoạn và chấm dứt

1. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dulieuxosocó quyền sửa đổi, tạm ngừng, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó sau khi thông báo và thông báo cho các nhu cầu của hoạt động chung, mà không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ bồi thường đối với người dùng.

2. Chúng tôi có quyền xóa, xóa, hủy, chỉnh sửa, thay đổi, sửa đổi và / hoặc chặn tất cả hoặc một phần nội dung đã xuất bản của bạn vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho bạn. Dịch vụ Dulieuxosođôi khi bị gián đoạn do bảo trì hoặc cập nhật thường xuyên, sửa chữa khẩn cấp, liên kết liên lạc và / hoặc lỗi thiết bị hoặc bất kỳ lý do nào khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại cho bạn do bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng, lỗi, vô hiệu hóa hoặc ngừng bất kỳ dịch vụ nào của Dulieuxoso, hoặc việc mất nội dung đã xuất bản của bạn hoặc bất kỳ hình thức thiệt hại nào khác.

3. Hạn chế về địa lý: Chúng tôi không có ý định để thông tin được cung cấp bởi dịch vụ Dulieuxosođược phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người hoặc chủ thể nào trong khu vực hành chính trực thuộc quản lý hoặc quốc gia mà việc phân phối hoặc sử dụng thông tin đó bị coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền giới hạn việc sử dụng tất cả hoặc một phần dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó bất kỳ lúc nào đối với bất kỳ cá nhân, khu vực hoặc khu vực tài phán nào. Nếu việc sử dụng dịch vụ Dulieuxosocủa bạn không được phép theo luật hiện hành của bạn, bạn phải hủy kích hoạt tài khoản Dulieuxosovà ngừng sử dụng dịch vụ Dulieuxoso.

IX. Thay đổi dịch vụ, gián đoạn và kết nối

1. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dulieuxosocó quyền sửa đổi, tạm ngừng, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó sau khi thông báo và thông báo cho các yêu cầu của hoạt động chung, mà không chịu trách nhiệm hoặc bồi thường nghĩa vụ đối với người dùng.

2. Chúng tôi có quyền xóa, xóa, hủy, chỉnh sửa, thay đổi, sửa đổi và / hoặc chặn tất cả hoặc một phần nội dung của bạn xuất bản vì bất kỳ việc gì mà không cần thông báo trước cho bạn . Dulieuxososervice kép khi gián đoạn bảo trì hoặc cập nhật thường xuyên, sửa chữa lỗi cấp, liên kết liên kết và / hoặc thiết bị lỗi hoặc bất kỳ việc làm nào khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại cho bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào, tạm ngừng, lỗi, vô hiệu hóa hoặc ngừng bất kỳ dịch vụ nào của Dulieuxoso, hoặc mất nội dung do bạn xuất bản hoặc bất kỳ thiệt hại hình thức nào any other.

3. Giới hạn về địa lý: Chúng tôi không có ý kiến để thông tin được cung cấp bởi dịch vụ Dulieuxosođược phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào hoặc chủ thể nào trong khu vực tài trợ hoặc quốc gia mà công việc phân phối or use the information that is coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền giới hạn việc sử dụng tất cả hoặc một phần Dulieuxosodịch vụ và phần mềm / trang web của nó bất cứ lúc nào đối với bất kỳ cá nhân, khu khu vực hoặc khu vực nào tài khoản. Nếu bạn không thể sử dụng dịch vụ Dulieuxosotheo luật hiện hành, bạn phải hủy kích hoạt Dulieuxosotài khoản và ngừng sử dụng dịch vụ Dulieuxoso.

Đặc điểm kỹ thuật người dùng Dulieuxoso

IX. + Chuyển nhượng và ủy thác

Để đối phó với việc bạn vi phạm mã này, Dulieuxosocó quyền xác định và chấm dứt độc lập tất cả hoặc một phần của các dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cảnh báo trước, ngừng xuất bản nội dung truyền tải, xóa nội dung truyền tải đã xuất bản, hạn chế tài khoản Một phần hoặc toàn bộ các chức năng cho đến khi đóng tài khoản vĩnh viễn và các biện pháp khác) và thực hiện các biện pháp pháp lý thích hợp.

X.+Tính hiệu lực của các điều khoản

Dulieuxosocó quyền thông báo kết quả xử lý, đồng thời có quyền quyết định nối lại toàn bộ hay một phần dịch vụ tùy theo tình hình thực tế. Các hồ sơ liên quan sẽ được lưu giữ đối với các hành vi bị nghi ngờ vi phạm, tội phạm hoặc các vi phạm pháp luật và quy định khác, và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành với cơ quan có thẩm quyền và cơ quan bảo vệ nội dung mạng được chỉ định và hợp tác với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Dulieuxososẽ không trả lời nội dung đã xóa. Nếu chúng tôi vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn, bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng bạn không còn có thể lấy tất cả thông tin của mình thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng trong tài khoản của bạn.

XI + Tính bảo mật

Nếu bạn vi phạm quy tắc này và gây ra khiếu nại hoặc kiện tụng, bạn sẽ tự mình chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Nếu việc bất hợp pháp hoặc vi phạm hợp đồng của bạn khiến các công ty của Tập đoàn Dulieuxosovà các công ty kế thừa phải bồi thường cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bị cơ quan nhà nước trừng phạt, bạn cũng phải bồi thường đầy đủ cho các công ty của Tập đoàn Dulieuxosovà các công ty kế thừa mọi tổn thất (bao gồm nhưng không Giới hạn đối với mất thiện chí và thiệt hại kinh tế, chẳng hạn như tiền phạt của chính phủ, phí kiện tụng, phí luật sư, thiệt hại từ bên thứ ba, v.v.).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản dịch vụ của Dulieuxosohoặc cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Dulieuxoso

XII.Quy phạm người dùng Dulieuxoso

Để đối phó với việc bạn vi phạm mã này, Dulieuxosocó quyền xác định độc lập và chấm dứt tất cả hoặc một phần dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cảnh báo trước, ngừng xuất bản nội dung truyền tải, xóa nội dung truyền tải đã xuất bản, hạn chế tài khoản Một phần hoặc toàn bộ các chức năng cho đến khi đóng tài khoản vĩnh viễn và các biện pháp khác) và thực hiện các biện pháp pháp lý thích hợp.

Dulieuxosocó quyền thông báo kết quả xử lý, đồng thời có quyền quyết định nối lại toàn bộ hay một phần dịch vụ tùy theo tình hình thực tế. Các hồ sơ liên quan sẽ được lưu giữ đối với các hành vi bị nghi ngờ vi phạm, tội phạm hoặc các vi phạm pháp luật và quy định khác, và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành với cơ quan có thẩm quyền và cơ quan bảo vệ nội dung mạng được chỉ định của họ và hợp tác với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Dulieuxososẽ không trả lời nội dung đã xóa. Nếu chúng tôi vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn, bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng bạn không còn có thể lấy tất cả thông tin của mình thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả xu vàng trong tài khoản của bạn.

Nếu bạn vi phạm quy tắc này và gây ra khiếu nại hoặc kiện tụng, bạn sẽ tự mình chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Nếu sự vi phạm hoặc vi phạm hợp đồng của bạn khiến các công ty thuộc tập đoàn Dulieuxosovà các công ty kế thừa phải bồi thường cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bị cơ quan nhà nước trừng phạt, bạn cũng phải bồi thường đầy đủ cho các công ty thuộc tập đoàn Dulieuxosovà các công ty kế thừa mọi tổn thất (bao gồm nhưng không Giới hạn đối với mất thiện chí và thiệt hại kinh tế, chẳng hạn như tiền phạt của chính phủ, phí kiện tụng, phí luật sư, thiệt hại từ bên thứ ba, v.v.).

Quy tắc ứng xử của người dùng

1. Bạn không được phép sử dụng hoặc nhắm mục tiêu các dịch vụ của Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó để làm bất kỳ tác hại nào đến an ninh mạng máy tính hoặc các hoạt động vi phạm và bất hợp pháp khác, bao gồm nhưng không giới hạn:

⑴ Các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh mạng, chẳng hạn như xâm nhập bất hợp pháp vào mạng của người khác, can thiệp vào các chức năng bình thường của mạng của người khác và đánh cắp dữ liệu mạng.

⑵Cung cấp các chương trình và công cụ được thiết kế đặc biệt để tham gia vào các hoạt động an ninh mạng như xâm nhập vào mạng, can thiệp vào các chức năng bình thường và các biện pháp bảo vệ của mạng, và lấy cắp dữ liệu mạng.

⑶ Cố gắng sửa đổi, xâm phạm hoặc can thiệp vào các chức năng, dữ liệu, tính toàn vẹn và / hoặc giao diện dịch vụ của nền tảng dịch vụ Dulieuxosotheo bất kỳ cách nào.

⑷ Cố gắng sử dụng các chương trình bổ trợ, plug-in, chương trình tăng tốc, sửa đổi chương trình, xâm nhập nền tảng Dulieuxoso, sao chép và thay đổi giá trị gói, v.v. theo bất kỳ cách nào, ảnh hưởng đến hoạt động của nền tảng Dulieuxosohoặc can thiệp vào các hoạt động liên quan của Dulieuxosonền tảng dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc thi, rút thăm xổ số, v.v.), v.v.) tiến trình và kết quả.

⑸Sử dụng các BUG không tự nhiên hoặc sai hoặc sơ hở trong APP, khiến máy chủ tăng gánh nặng hoặc sự cố và nhận được quà ảo trong APP, tiền vàng và bất kỳ lợi ích nào khác.

⑹ Cố gắng ăn cắp hoặc sửa đổi dữ liệu nền tảng Dulieuxoso, ăn cắp hoặc sửa đổi dữ liệu người dùng Dulieuxosohoặc biển thủ tài khoản Dulieuxosocủa người khác theo bất kỳ cách nào.

⑺ Cố gắng tạo ra các sáng tạo phái sinh hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác theo bất kỳ cách nào.

⑻ Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xúc tiến quảng cáo, thanh toán và hỗ trợ khác nếu bạn biết rằng những người khác đang tham gia vào các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh mạng.

⑼Sử dụng tài liệu trái phép hoặc truy cập máy chủ / tài khoản trái phép.

⑽Truy cập vào mạng máy tính công cộng hoặc các hệ thống máy tính khác mà không được phép và xóa, sửa đổi hoặc thêm thông tin được lưu trữ.

⑾ Nếu không được phép, cố gắng thăm dò, quét, kiểm tra điểm yếu của dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó, hoặc thực hiện các hành vi khác phá hoại an ninh mạng.

⑿ Cố gắng can thiệp, làm gián đoạn hoạt động bình thường của dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó, cố tình phát tán các chương trình độc hại hoặc vi rút và các hành vi khác làm gi án đoạn và can thiệp vào các dịch vụ thông tin mạng bình thường.

⒀Tên gói dữ liệu TCP / IP giả mạo hoặc một phần của tên.

⒁ Thiết kế ngược, lắp ráp ngược, biên dịch hoặc cố gắng tìm mã gốc của phần mềm cho phần mềm dịch vụ Dulieuxoso.

⒂Đăng ký tốt tài khoản Dulieuxoso, bao gồm nhưng không giới hạn số lượng tài khoản thường xuyên và lớn.

⒃ Rửa tiền.

⒄ Vi phạm pháp luật và các quy định, điều khoản dịch vụ, chính sách, quy định, v.v. của Dulieuxosovà các hành vi khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

⒅ Trong mọi trường hợp, nếu Dulieuxosocó lý do để tin rằng bất kỳ hành động nào của bạn vi phạm hoặc có thể vi phạm thỏa thuận trên, Dulieuxosocó thể độc lập phán xét và giải quyết, và bất kỳ l úc nào cũng có quyền chấm dứt cung cấp cho người dùng với bất kỳ thông báo trước Phục vụ và giữ các trách nhiệm liên quan.

2. Bạn không được giúp đỡ, khuyến khích, phối hợp hoặc đại diện (bảng) những người dùng dịch vụ Dulieuxosokhác (bao gồm cả người dùng và người phát sóng trực tiếp) để yêu cầu Dulieuxosovi phạm điều khoản dịch vụ của Dulieuxoso(bao gồm cả thông số kỹ thuật này) hoặc yêu cầu đối xử đặc biệt đối với người phát sóng trực tiếp, bất kể của bạn Yêu cầu nói trên được thực hiện bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên Dulieuxosothông qua dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó.

3. Bạn không được vu khống, bắt nạt, lạm dụng, quấy rối, đe dọa, đe dọa hoặc mạo danh các dịch vụ và phần mềm / trang web khác của Dulieuxosohoặc nhân viên của các công ty thuộc Tập đoàn Dulieuxosotheo bất kỳ cách thể hiện nào như đồ họa, lời nói, hoặc cơ thể, cho dù bạn là hoặc not Các biểu thức nói trên được thực hiện thông qua dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó.

4. Bạn không được giúp đỡ, khuyến khích, cộng tác hoặc làm đại lý cho những người dùng dịch vụ Dulieuxosokhác (bao gồm cả người dùng và người phát sóng trực tiếp) để can thiệp hoặc thao túng các dịch vụ của Dulieuxosovà các hoạt động phần mềm / trang web liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, vv) Tiến độ và kết quả. Nếu bạn vi phạm các quy định nêu trên và bị nghi ngờ đánh bạc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác, bạn sẽ phải chịu các trách nhiệm pháp lý có liên quan.

II. Phạm vi nội dung thông tin

1. Nội dung bạn xuất bản bằng dịch vụ Dulieuxosobao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh, video, âm thanh, v.v. (ví dụ: đăng ảnh, chương trình phát sóng trực tiếp, video ngắn, v.v.). Bạn nên có ý thức tuân thủ luật pháp và các quy định và thuần phong mỹ tục xã hội đối với nội dung bạn đăng tải, nếu không Dulieuxososẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp tương ứng.

2. Bạn không xuất bản nội dung sau:

⑴ Gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và rò rỉ bí mật nhà nước.

⑵ Bất kỳ lời nói và cách diễn đạt nào về các vấn đề chính trị, cũng như bất kỳ lời nói, hành vi, hành động hoặc biểu hiện nào có thể gây ra hậu quả tiêu cực nghiêm trọng.

⑶ Tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

⑷ Kích động sự phân biệt đối xử và thù hận theo vùng

⑸ Bịa đặt, tung tin đồn, thông tin lừa đảo, thông tin sai sự thật, gây rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội.

⑹ Truyền bá hoặc phổ biến nội dung tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc tiếp tay cho tội phạm.

⑺ Nguy hiểm về an ninh Internet, sử dụng Internet để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

⑻Kiểm tra hoặc đe dọa người khác bằng hình ảnh, lời nói hoặc biểu hiện thể chất.

⑼ Truyền bá ngôn ngữ thô tục, xâm hại đến trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục của xã hội.

⑽ Thực hiện tìm kiếm thịt người hoặc liên quan đến quyền riêng tư, thông tin cá nhân hoặc dữ liệu của người khác.

⑾ Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tên, quyền chân dung, quyền danh tiếng, quyền riêng tư, quyền đại lý, quyền nhãn hiệu, bản quyền, các q uyền sở hữu trí tuệ khác, v.v.).

⑿Đăng, phân phối, truyền, phát sóng, phát sóng công khai hoặc hiển thị theo bất kỳ cách nào khác các tài liệu, văn bản, tệp tin, tệp tin, văn bản, văn bản, tệp tin, nội dung, tệp tin, văn bản , tục tĩu hoặc tục tĩu hoặc khêu gợi tình dục , thông tin, tên người dùng, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, biểu tượng, hình ảnh, phác thảo, âm thanh và video clip, âm thanh, Tác phẩm âm nhạc, tác phẩm, liên kết hoặc bất kỳ nội dung nào khác.

⒀Phân phối các quảng cáo thương mại hoặc thông tin chào mời thương mại tương tự, thông tin tiếp thị quá mức và thông tin spam.

⒁ Bí mật chụp ảnh, ghi hình người khác mà không được sự cho phép của người khác, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác.

⒂ Chứa nội dung khủng khiếp, bạo lực, đẫm máu, rất nguy hiểm và gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người biểu diễn hoặc những người khác, bao gồm nhưng không giới hạn các trư ờng hợp sau:

◆ Bất kỳ nội dung bạo lực và / hoặc tự làm hại bản thân.
◆ Bất kỳ nội dung nào đe dọa đến tính mạng và sức khỏe hoặc sử dụng các thiết bị nguy hiểm như súng và dao để gây nguy hiểm đến quyền cá nhân và / hoặc tài sản của bản thân hoặc người khác.
◆ Khuyến khích hoặc xúi giục người khác tham gia vào các hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp có thể gây thương tích cho bản thân hoặc gây tử vong.
◆ Cảnh liên quan đến cái chết: xác chết, mẫu vật, hiện trường giết người.

⒃Sử dụng ảnh và video không rõ ràng hoặc không thể nhận dạng cá nhân bạn sau khi sửa đổi.

⒄ Chỉnh sửa ảnh, đồ họa của người khác, thêm hoặc xóa các từ / ký hiệu / thông tin, v.v. làm hỏng hình ảnh của người khác hoặc gây ra các nhận xét tiêu cực.

3. Bạn không được sử dụng dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó để cung cấp dịch vụ tình dục, mua bán hàng hóa hoặc ma túy bất hợp pháp (ngay cả khi ma túy hợp pháp trong khu vực của bạ n). Hàng hóa bất hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở: hàng vi phạm bản quyền, súng, thuốc lá và rượu, động vật sống, v.v.

4. Bạn không được phép bán sản phẩm thông qua dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó, nhưng những người đã hợp tác chính thức với Dulieuxosokhông bị giới hạn trong điều này.

5. Bạn không được sử dụng dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó để khuyến khích hoặc xúi giục người dùng dịch vụ Dulieuxososử dụng các dịch vụ phát sóng trực tiếp / video ngắn của các nhãn hiệu khác.

6. Bạn không được tạo hoặc tải lên các tin nhắn thương mại hoặc quấy rối trái phép (chẳng hạn như thư rác) cho bất kỳ dịch vụ Dulieuxosonào và người dùng phần mềm / trang web của nó.

7. Bạn không được truyền bất kỳ loại sâu máy tính, vi rút máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại khác, hoặc can thiệp, làm gián đoạn, quá tải hoặc làm gián đoạn dịch vụ Dulieuxosobình thường và hoạt động, bảo mật và bí mật của phần mềm / trang web theo bất kỳ cách nào khác Hoặc giao diện .

8. Bạn không được thay đổi, chỉnh sửa hoặc thay đổi chức năng, tính toàn vẹn và / hoặc giao diện dịch vụ của dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó, hoặc tạo ra các sáng tạo phái sinh, bẻ khóa hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của chúng tôi hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.Và cũng không được phép sử dụng phần mềm plug-in, mã hóa ngược hoặc bất kỳ cách nào không phù hợp để sử dụ ng dịch vụ Dulieuxoso.

9. Bạn không được hạn chế hoặc cố gắng hạn chế các dịch vụ Dulieuxosokhác và người dùng phần mềm / trang web của họ sử dụng dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của họ theo bất kỳ cách nào, h oặc can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào các dịch vụ Dulieuxosokhác và người dùng phần mềm / trang web ' kinh nghiệm’.

10. Bạn không được giúp đỡ hoặc khuyến khích bất kỳ ai vi phạm bất kỳ điều khoản dịch vụ nào của Dulieuxoso(bao gồm cả đặc điểm kỹ thuật này) và / hoặc các điều khoản khác do các công ty trong tập đoàn Dulieuxosoban hành.

11. Chúng tôi có thể (nhưng không bắt buộc) phải xem xét trước và / hoặc giám sát tài khoản Dulieuxosocủa bạn, các hoạt động liên quan họ và / hoặc nội dung bạn xuất bản trên hoặc thông qua dịch v ụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web họ (sau đây được gọi là " nội dung bạn xuất bản” ).

12. Nếu chúng tôi tin rằng nội dung đã xuất bản của bạn vi phạm bất kỳ điều khoản dịch vụ nào của Dulieuxoso(bao gồm cả đặc điểm kỹ thuật này), bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tuyệt đối xóa, xóa, hủy hoặc chỉnh sửa có hoặc không có thông báo trước, Thay đổi, sửa đổi và / hoặc chặn tài khoản Dulieuxosocủa bạn và / hoặc tất cả hoặc một phần nội dung đã xuất bản của bạn.

13. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bạn xuất bản và / hoặc sự tương tác của bạn với các dịch vụ và người dùng phần mềm / trang web Dulieuxosokhác, cho dù đó là trực tuyến hay ngoại tuy ến. Bạn đồng ý rằng các công ty của DulieuxosoGroup không chịu trách nhiệm về các hành động của bất kỳ dịch vụ nào của Dulieuxosovà người dùng phần mềm / trang web của nó; nhưng nếu chúng tôi cho rằ ng điều đó là phù hợp, chúng tôi có thể tham gia vào các tranh chấp giữa bạn và các dịch vụ khác của Dulieuxosovà người dùng phần mềm / trang web của nó

III Thông số kỹ thuật sử dụng dữ liệu

1. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Dulieuxoso, bạn không được tự mình hoặc ủy quyền, cho phép hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành động sau đây đối với dịch vụ Dulieuxosovà thông tin trong phần mềm / trang web:

⑴ Sao chép, đọc và sử dụng dịch vụ Dulieuxosovà nội dung thông tin phần mềm / trang web của nó cho các mục đích thương mại bao gồm nhưng không giới hạn ở việc công khai, tăng lượng đọc và lượng duyệt.

⑵ Chỉnh sửa, tổ chức và sắp xếp nội dung thông tin của dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó mà không được phép và hiển thị trên các kênh khác với trang nguồn của dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó.

(3) Áp dụng bất kỳ hình thức phương pháp nhận dạng nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các dấu đặc biệt, mã đặc biệt, v.v., để tự hoặc hỗ trợ bên thứ ba tạo lưu lượng truy cập, hướng dẫn, chuyển giao, chiếm quyền điều khiển và các tác động bất lợi khác đối với dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm của nó / thông tin hoặc nội dung trang web.

⑷Các hành vi khác nhằm lấy dịch vụ Dulieuxosovà nội dung thông tin phần mềm / trang web của nó một cách bất hợp pháp.

2. Với sự cho phép bằng văn bản của Dulieuxoso, việc bạn chia sẻ và chuyển tiếp thông tin và nội dung của dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó cũng sẽ tuân thủ các thông số kỹ thuật sau: thu thập, thống kê và các cụm từ tìm kiếm liên quan, tỷ lệ truy cập, phân loại, Khối lượng tìm kiếm , tỷ lệ nhấp, khối lượng đọc và các thông tin liên quan khác, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Dulieuxoso, các thông tin nêu trên không được công khai, cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới bất kỳ hình thức nào.

⑴ Không được phép thực hiện bất kỳ thay đổi nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với các trang nguồn của dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó, bao gồm nhưng không giới hạn mục nhập liên kết trang chủ của dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó, và nó không được phép để sửa đổi trang nguồn của dịch vụ Dulieuxosovà phần mềm / trang web của nó. Hiển thị bất kỳ hình thức cản trở, chèn, cửa sổ bật lên nào, v.v.

⑵ Các biện pháp an toàn, hiệu quả và nghiêm ngặt sẽ được thực hiện để ngăn dịch vụ Dulieuxosovà thông tin phần mềm / trang web của nó bị các nhà cung cấp bên thứ ba thu thập bất hợp pháp thông qua bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình "nhện".

⑶ Nội dung của các tài liệu liên quan sẽ không được sử dụng cho các mục đích ngoài phạm vi cho phép bằng văn bản của Dulieuxoso, cho bất kỳ hình thức mua bán và sử dụng thương mại nào, hoặc để tiết lộ, cung cấp hoặc cho phép các bên thứ ba sử dụng chúng theo bất kỳ cách nào.

⑷Các hành vi chia sẻ, chuyển tiếp hoặc sao chép dịch vụ Dulieuxosocủa bạn và nội dung thông tin phần mềm / trang web của nó cho bất kỳ bên thứ ba nào cũng sẽ tuân theo các thông số kỹ thuật khác do Dulieuxosothiết lập cho mục đích này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông số kỹ thuật người dùng Dulieuxosohoặc cần liên hệ với Dulieuxosotheo các điều khoản và điều kiện, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Dulieuxoso