Chính sách bảo mật

I. Giới thiệu

Để sử dụng dịch vụ của Dulieuxoso, vui lòng đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt "Chính sách bảo mật của Dulieuxoso" (sau đây gọi là "Chính sách"), và hiểu đầy đủ các điểu khoản nội dung trong chính sách này. Những người dùng được đề cập trong chính sách này là những người dùng hoàn toàn đồng ý với chính sách này và sử dụng các dịch vụ của Dulieuxoso. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của Dulieuxoso coi như là bạn

II、Những thay đổi và sửa đổi đối với chính sách bảo mật

Dulieuxoso có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào, khi chính sách bảo mật thay đổi, sẽ có tin nhắc về sửa đổi nội dung trên trang Dulieuxoso. Khi người dùng sử dụng các dịch vụ đặc biệt của Dulieuxoso, họ nên chấp nhận các quy tắc hoặc hướng dẫn liên quan đến các dịch vụ đặc biệt do Dulieuxoso cung cấp bất kỳ lúc nào , và các quy tắc hoặc hướng dẫn cũng là một phần của chính sách bảo mật của Dulieuxoso. Nếu người dùng không đồng ý với việc sửa đổi các điều khoản dịch vụ, Bạn có thể tự nguyện từ bỏ việc sử dụng các dịch vụ của Dulieuxoso. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ Dulieuxoso, coi là người dùng đã chấp nhận việc sửa đổi chính sách bảo mật của Dulieuxoso.